Utópia és polémia, nemzettudat és dialógus az Erzsébet-korban

Utopia and polemy, national identity and dialogue in the Elizabethan era


Az Utópia és polémia, nemzettudat és dialógus az Erzsébet-korban c. fejezet elején a korai recepció kérdéskörét tárgyalom, különös tekintettel a szakirodalomban gyakran fehér foltként megjelenő 1516 és 1580 közötti időszakra. Rövidebb utalások és allúziók ismertetése után a Tudor-korban igen népszerű dialógusformában íródott első imitációkat vizsgálom meg. Ehhez elkerülhetetlen egyrészt a műfaj historiográfiájának az érintőleges tárgyalása, másrészt pedig az ekkorra már jól kitapintható, az angol reformáció egyedi útjából fakadó irodalmi tendenciák, a formálódó nemzettudat és az irodalom kapcsolatának a felmérése. Részben ehhez is kapcsolódik a fordítás és az egyre népszerűbb utazási irodalom kérdésköre, ami viszont a Londonban latin műveket megjelentető magyar költő, Budai Parmenius István műveit is játékba hozza, még ha részletes tárgyalásukra itt most nem is kerül sor. A tárgyalás az ő alakján és angol példán keresztül a száműzetés itt részletesen nem tárgyalt kérdéskörével is kiegészül. Az alábbiakban rövid ismertető olvasható a fejezetben legrészletesebben tárgyalt Nichollsról és fő művéről.

English summary. The chapter Utopia and Polemics, National Identity and Dialogue in the Elizabethan Period starts with an overview of the reception of More’s work, thereby trying to challenge the notion of a ‘gap’ between the first translation (1551) and the first imitations (1579). After a review of several allusions and references, these first imitations are discussed, focussing on the dialogue form that they all seem to emphasise. The central case study for the subject is Thomas Nicholls A Pleasant Dialogue. betweene a Lady called Listra, and a Pilgrim. The discussion calls for a brief inquiry into the historiography of the long-neglected Tudor dialogue form, which is performed in the context of certain literary trends developing from the unique way of English reformation, creating a rich dynamic between increasing national identity and literature. The period in question cannot be discussed without references to travel writing and translation, for which a unique example of Hungarian relevance can be brought into play. Therefore, the chapter closes with a look at possible utopian aspects in the works of the Hungarian peregrine Stephen Parmenius of Buda. The listed Hungarian pages offer information on Thomas Nicholls and his main work, discussed extensively in the chapter.

1. Bevezetés

Az angol utópiákkal foglalkozó bibliográfiákban Morus Tamás 1516-os művét követően látszólag nagy hiátus következik: Lyman Tower Sargent irányadó bibliográfiájában például az itt tárgyalt, 1579-ben megjelent szöveg az első Utópia utáni utópia (Sargent 1988). Ilyen értelemben tehát az A pleasant dialogue. betweene a lady called Listra, and a pilgrim Concerning the gouernment and common weale of the great prouince of Crangalor [a továbbiakban: Listra] című korai utópikus dialógus kivételes jelentőségű mű. Különlegességét azonban nem csak a bibliográfiák szerinti elsősége adja, hanem az a már a címben is jelzett tulajdonsága, hogy a dialógus egyik szereplője nő, mégpedig nem a kor dialógusirodalmából ismerős, nevetség vagy feddés tárgyát képező, meglehetősen egysíkúan ábrázolt nő, hanem egy nyelvismerettel rendelkező, a beszélgetést tájékozott kérdésekkel irányító, ezáltal fontos narratív funkciót is betöltő női karakter.

Ennek ellenére a szakirodalom csak meglehetősen felületesen foglalkozott a szöveggel. Egy korábbi cikkében Sargent ugyan röviden említést tesz a műről, de tárgyalása ki is merül abban, hogy a Listrát és egy másik, nagyjából ugyanakkor megjelent szöveget (Thomas Lupton: Siquila, 1581) a „kevéssé ismert korabeli utópiák” kategóriájába sorol, és azonosítja alapvető jellemzőiket: a törvényen alapuló hatalom és a vallásosság témájának a hangsúlyozását (Sargent 1976, 276). Ugyancsak említés szintjén kerül elő a szöveg Sargent egy másik, az utópiák családkoncepciójával foglalkozó tanulmányában, ahol a szöveget a szokványos, patriarchális, tekintélyelvű családmodellt felvázoló utópiák közé sorolja (Sargent 1983, 110). A fent már említett bibliográfia néhány soros leírása hasonló jellemzőket emel ki:

Kisváros jó keresztényekkel. Hangsúly a kegyességen, az igazságszolgáltatáson és a becsületességen. Istenfélő fejedelem, alázatos nemesség, engedelmes polgárok, jó papság (Sargent 1988, 1).

Az utópia műfajával foglalkozó monografikus művek szinte teljesen figyelmen kívül hagyják a szöveget. Sem a Manuel testvérek hatalmas terjedelmű, számos kevésbé ismert szöveget is tárgyaló kötete (Manuel and Manuel 1979), sem Davis kifejezetten ennek a korszaknak az angol utópiáival foglalkozó könyve nem tesz említést a Listráról, még ha az utóbbi Thomas Lupton kortárs művéről néhány bekezdés erejéig meg is emlékezik (Davis 1981, 29). Az általam ismert további utópiával kapcsolatos szakmunkákban egyáltalán nem esik szó a szövegről.

Ha az utópikus dialógus műfajmegjelölés második tagjából indulunk ki, akkor legalább rövid említéseket találhatunk. A dialógus műfaj szakirodalmában ugyanis időről-időre előbukkan a Listra, még ha az alapos tárgyalás itt is rendre hiányzik. Judith Deitch 1400 és 1600 közti angol dialógusokat tárgyaló disszertációjában ugyan kiemeli, hogy „irodalmi szempontból More Utópiája meghatározó hatást fejtett ki a [16.] század angol dialógusirodalmára”, a Listráról mégiscsak röviden, az Utópia hatását tükröző dialogikus művek egyikeként emlékezik meg (Deitch 1998, 239-40). Ugyancsak Deitch tárgyalja (ismét igen szűkszavúan) a művet egy kifejezetten revizionista szemléletű kötetben található tanulmányában, ahol a 16. századi angol dialógus szakirodalmi (el)ismertségének az ügye mellett bont zászlót. Jóllehet részletes elemzést ebben a tanulmányban sem találunk, mégis ez számít a legfontosabb szakirodalmi fejleménynek a Listra ügyében. Deitch ugyanis markánsan összekapcsolja a dialógus műfaját az utópikus szöveghagyománnyal, sőt, további, ezen kategóriába sorolható szövegeket azonosít: Lupton már említett dialógusa mellett Philips Stubbes leginkább színházellenes kitételeiről ismert művét, a The Anatomie of Abuses-t is az „Erzsébet-kori utópikus dialógus” alműfajába sorolja (Deitch 1999, 54). Ennek fényében különösen sajnálatos, hogy sem a szövegről, sem a Deitch által azonosított alműfajról nem esik érdemi szó abban a dialógusokkal foglalkozó kötetben, amely a dialógus és az utópia viszonyának több tanulmányt is szentel (Heitsch and Vallée 2004). Egy 16. századi angol polemikus dialógusokkal foglalkozó kötetben szintén felbukkan a Listra, de csak azért, hogy elsősorban az állam/kormányzás kérdéskörével foglalkozó dialógusként kizáródjék a könyv fókuszcsoportjából (Zlatar 2011). A dialógus műfajához kapcsolódóan a szöveg időnként korpusznyelvészeti jellegű munkák bibliográfiáiban is előkerül, így például természetesen része az A Corpus of English Dialogues 1560-1760c. projektnek is.

A fenti sommás említéseken kívül szinte csak a The Origins of Early Modern Literaturecímű online adatbázis kínál részletes ismertetőt a szövegről, és ez már önmagában jelzi a szöveg „elfelejtettségét”, hiszen ez a projekt mottójával („recovering mid-Tudor writing for a modern readership” – kb. „a közép-Tudor kor íráskultúrájának újrafelfedezése modern olvasóknak”) is az alig ismert, ritkán tárgyalt szövegeket jelöli ki működési területéül. Az adatbázisban található, Cathy Shrank által összeállított ismertető számos, az értelmezést is segítő észrevételt tartalmaz; ezekre a további alfejezetek is gyakran támaszkodnak majd (Shrank 2007).

A Listra szerzője

A Short Title Catalogue második kiadásában 18335.5-ös azonosítóval jelzett szöveg címlapja nem tartalmaz szerzői nevet. Az ajánlás sem segít a szerző kilétének a felderítésében, mivel azt nem a szerző, hanem maga a fiktív mű egyik szereplője, a Listra nevű korinthoszi nemes hölgy jegyzi. A szakirodalom azonban mára egységesen egyetért abban, hogy a mű szerzője Thomas Nicholls volt, amit szövegszerűen azonban csak a mű végén szereplő T. N. monogram sejtet. A feltételezett szerző életrajza és munkássága azonban szinte megkérdőjelezhetetlenné teszi az attribúciót, éppen ezért célszerű röviden felvázolni Nicholls életrajzát.

Az Oxford Dictionary of National Biography szócikke szerint Nicholls 1532-1601 között élt, foglalkozását tekintve pedig „hajótuladonos és fordító” volt (az életrajzi ismertető alapja: Baldwin 2008). Titkárként dolgozott az 1555-ben alapított Moszkvai Társaságnál, majd 1556-tól már a kereskedelmi társaság helyi ügynökeként működött Tenerifén. Itt egy, fegyverek és könyvek importálása miatt kirobbant vitában bíróság elé kellett állnia, és helyzetét csak rontotta, amikor házasságával meghiúsította egy helyi jegyző ő irányába mutatott házasulási terveit. A felsült hölgy családja bosszúból eretnekséggel vádolta a kálvinista szertartásokat követő Nichollst, aki ezt követően minden diplomáciai közbenjárás ellenére évekig az Inkvizíció börtöneiben szenvedett, sőt, végül még vagyonát is lefoglalják. Amikor végül hazatér Angliába, a hitében kiállt próbákért cserébe kap egy kisebb lelkészséget 1570-ben, amitől végül 1579-ben szélsőségesen kálvinista nézetei miatt megfosztják.

Bár a Nicholls által megélt kalandok, a vallási üldözés, a katolikusellenesség sem idegen a Listra világától, szövegünk szempontjából talán még érdekesebb Nicholls fordítói tevékenysége, amelyre hazatértét követően tért át. Érdemes röviden áttekinteni a nevéhez kapcsolható műveket:

  1. The Pleasant Historie of the Conquest of the West India, now called New Spayne (1578)
  2. The Strange and Marvellous Newes Lately Come out from the Great Kingdome of Chyna (1578)
  3. A delectable dialogue wherein is maintayned a pleasant dispatch between two Spanish gentlemen concerning physick and phisitions (1580)
  4. The strange and delectable history of the discoverie and conquest of the province of Peru, and the South Sea (1581)
  5. 5.       A Pleasant Description of the Fortunate Islands called the Islands of Canaria (1583)
  6. Pleasant Historie of the Conquest of the West India (1599)

Már e puszta felsorolással kapcsolatban is több érdekes megjegyzés tehető. Először is, az összes szöveg valamilyen távoli földrajzi területhez kapcsolódik: Nyugat-India (ami természetesen a Karib-térségben található spanyol kolóniákat jelöli), Kína, Peru, Kanári-szigetek, illetve a 3-as esetében a kevésbé távoli Spanyolország. Idézzük itt fel a Listra teljes címét: A Pleasant Dialogue betweene a Lady called Listra, and a Pilgrim. Concerning the Gouernment and common weale of the great province of Crangalor. Mint látjuk, itt is található egy országnév, a különbség „csupán” annyi, hogy itt egy fiktív országnévről van szó. Emellett a címek szóhasználata is erős hasonlóságot mutat a Listrával – míg ott a „pleasant dialogue”, a többi műben a „pleasant history”, a „strange and marvellous newes” és a „delectable dialogue” megjelölésekkel találkozhatunk.

Szerzőnk tehát jól láthatóan fokozott érdeklődést mutatott az utazási irodalom iránt, de nem csupán a tematika teremt rokonságot a fenti szövegek és a Listra között. Mint a fenti lista 3. tétele mutatja, a dialógus műfaj sem volt idegen tőle: az állítása szerint Pedro Mexiától származó dialógust nagyfokú formai tudatossággal ülteti át: a művet két, nagyjából egyenlő részre osztja, amelyek közül a második a konklúziót tartalmazza, és rövid argumentumot is fűz elé. Az eredeti hiányában persze nem tudni, mennyi ebből a Nichollsnak tulajdonítható lelemény (előfordulhat, hogy semmi), de az tény, hogy a Listra formatudatosságával, ötletes narrációs megoldásaival ez a néhány évvel későbbről származó fordítás nagyon sok tekintetben rokon.

A szöveg felépítése

A szöveg felépítését az alábbi táblázat mutatja be. A legfeltűnőbb sajátosság a kétkönyves, szimmetrikus szerkezet. Az is figyelemre méltó, hogy mindkét ajánlásban keveredik a fikció és a valóság: a fiktív szereplők írják alá a valósz személynek szóló ajánlást. A két könyv közötti viszony emlékeztet a More által alkalmazott felosztásra. Míg az első könyv beszélgetés egy “otthoni” személy és az utazó között, a második már csak egy úti beszámoló az utazótól. Ez a különbség a két egység címében is tükröződik, hiszen a második kötet címlapján és máshol sem szerepel a “dialogue” szó (vagy ha igen, akkor csak az első részre való utalásként), míg az első könyvben a címben is kiemelten szerepel a műfaji terminus, és még a főszöveg kezdete előtt is megjelenik.

1. könyv

Címlap Cím:

A Pleasant Dialogue. betweene a Lady called Listra, and a Pilgrim. Concerning the Gouernment and common weale of the great province of Crangalor. 1579.

[Gyönyörködtető dialógus. A Listra nevű hölgy és egy Zarándok között. A csodálatos Crangalor tartomány államáról és kormányáról.]

Impresszum:

Imprinted at London by John Charlewood, dwelling in Barbican at the signe of the halfe Egle and Keye.

Ajánlás Cím:

To the Worshipfull, Maister Edward Diar, Esquier: Listra wisheth prosperity.

[A méltóságos Edward Diar nemesúrnak Listra boldogságot kíván.]

Kivonat:

Az aláírásban szereplő korinthoszi Listra írja valós személynek, Edward Diarnek. Feltételezi, hogy a címzett csodálkozik, amiért ő idegenként írni mer neki egy dialógust, főképp, hogy ezt angolul teszi. Beszámol róla, hogy utazóktól már sokat hallott Diar származásáról és erényes elméjéről, arról, hogy milyen fontos neki az országa boldogulása [common weale of your Country], és emiatt ajánlja neki a zarándok beszédét. Ami az angol nyelv használatát illeti, beszámol róla Diarnek, hogy nemes házból származik, és szerető szülei ragaszkodtak hozzá és lehetővé is tették, hogy idegen nyelveket tanuljon. Ezek közül ő leginkább az angolt akarta elsajátítani. Mindezek alapján kéri, hogy Diar fogadja el a pamfletet [Pamphlet], és hogy bocsássa meg az ő nyelvének alávaló stílusban történő használatát, vegye figyelembe, hogy ő mégiscsak külföldi.

Aláírás:

Your louing friend Listra, of Corinth

Főszöveg

Versdialógus Szöveg:

Booke.

Pilgrime for thy telling troth,
Perhap thou shalt be shent:
In recompence of all thy toyle,
And time so godly spent.

Pilgrime.

What care I for recompence,
For profit or for gaine:
The God that gaue me fortitude,
Will well rewarde my payne.

[Könyv.

Zarándok, bár valót szólsz,
Mégis csak feddés érhet:
Istenfélő munkádért
Szégyen lesz csak béred.

Zarándok.
Nem gondolok soha én
Bérre és haszonra.
Csak, mit erősítő Istenem
ad majd, jutalomra.]

2. könyv

Címlap Cím:

The second part of the painefull Iorney of the poore Pylgrime into Asia, and the straynge woonders that he sawe:
Both delectable and profytable, in sequell of the lytle Dialogue, betweene the Lady Lystra, and the same Pilgrime

[A szegény zarándok vesződséges Ázsiai útjának második része, és a különös csodák, melyeket látott: egyszerre gyönyörűséges és hasznos, a Listra úrnő és ugyanezen Zarándok közötti kicsiny dialógus folytatása.]

Impresszum:

Imprinted at London by John Charlewood, dwelling in Barbican at the signe of the halfe Egle and Keye.

Ajánlás Cím:

To the right Worshipfull Master Edward Dyar. &c. The poore Pylgrime wisheth felycitie

Kivonat:

A zarándok beszámol róla, milyen jól bánt vele Listra, miután visszatért Korinthoszra, amiért hálás neki. Listra elmondta neki, hogy korábbi beszélgetésük egy példányát elküldte egy bizonyos angol nemesúrnak (tk. az ajánlás címzettjének) egy bizonyos kereskedő barátján keresztül (ez alighanem magára Nichollsra utal). Listra ugyanezt kéri tőle az újabb útja kapcsán. A zarándok elmondja, hogy ő nem tud angolul, ezért az eredeti szöveget arabul írta meg, majd a városbeli kereskedők egyike fordította le. Ezért abban sem biztos, hogy a fordítás egyezik az eredetivel. Ha ezt az írását jól fogadja, komolyabb dolgokról is írni fog, ígéri Dyernek.

Aláírás:

Your Worshippes most humble, the Poore Pylgrime

Versdialógus Szöveg:

The Booke.

Alas, who would a Pylgrime be,
such toyle, and moyle to see:
And might at home, in pleasaunt lyfe,
haue worldly iolitie?

And now some men, do call thee Roge,
and Vacabond also:
And captaine of inuencions,
with many mischiefes mo.

The Pylgrime.

Good gentle Booke, hold thou thy peace
and let mee beare the blame:
My armour is of trusty steele,
and Troth shall say the same.

And thinke you, that I dare compare,
my labour and my paine:
To glottony, ydle lyfe,
Or looke for such a gaine?

[A Könyv.

Zarándoknak ki is menne
Ha csak fáradt gürcöt lel:
Otthon meg megvan mindene,
Él földi örömmel?

És neveznek majd gazfickónak,
S csavargónak is,
Koholmány-kapitánynak,
Ki ide s oda is bajt visz.

A Zarándok.

Te drága Könyv, csak nyugalom,
A feddést elviselem,
Hű acél a pajzsom,
S a hit is egyezik velem.

És szerinted ugyanaz
A munkám, gyötrelmem,
Mint a mohó lustaság,
S az tán nekem kenyerem?]

Főszöveg